Algemene voorwaarden

Tuinmeubel-Centrum-Lisse hanteert bij al bij haar gedane aankopen de volgende voorwaarden:

Artikel 1 - Artikelen op bestelling

1.1 Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

1.2 De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de klant in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. Slechts in dat geval is de klant gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden.

1.3 Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Tuinmeubel-Centrum-Lisse is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De klant betaalt in dat geval kosten voor het annuleren van de order.

Artikel 2 - Betaling

2.1 Bij goederen die speciaal voor de klant besteld/gereserveerd worden dient een aanbetaling van 25% van de aankoopprijs te worden voldaan. 2.2 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van afhalen, of bij bezorging.

Artikel 3 - Annuleren

3.1 De klant kan binnen 5 werkdagen na aankoop de bestelling kosteloos wijzigen of annuleren (m.u.v. artikelen die speciaal besteld worden).

3.2 Bij een latere annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 25% van het aankoopbedrag

3.3 Alle goederen worden door ons tot 4 weken na de aankoopdatum gereserveerd. Wanneer bestelde goederen langer dan 4 weken moeten worden gereserveerd, wordt automatisch EURO 30,- aan opslagkosten in rekening gebracht voor iedere maand of gedeelte hiervan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten goederen, wanneer deze bij ons ten behoeve van client ter beschikking staan, binnen 4 weken worden afgenomen. Na deze termijn behouden wij ons het recht voor te koop te ontbinden en eventueel de door deze ontstane kosten bij client te vorderen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt de aanbetaling hierbij te vervallen.

Artikel 4 - Privacy statement

4.1 Tuinmeubel-Centrum-Lisse zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Tuinmeubel-Centrum-Lisse noodzakelijk is.

Artikel 5 - Disclaimer

5.1 Tuinmeubel-Centrum-Lisse sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Tuinmeubel-Centrum-Lisse worden gewijzigd.

Artikel 6 - Service en garantie

De garantietermijn is per 1 januari 2018 verhoogd naar 5 jaar!

Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Tuinmeubel-Centrum-Lisse is het van belang dat je van het volgende op de hoogte bent:

Onder service wordt verstaan: het verlenen van diensten tegen geringe betaling.

Onder garantie wordt verstaan: Het gratis behandelen van klachten, welke ontstaan uit verborgen gebreken binnen 5 jaar na aflevering datum.

Bij tuinmeubel-Centrum-Lisse krijgt U 5 jaar garantie op fabricagefouten van het wicker vlechtwerk en het frame. Op de kussens geven wij 1 jaar garantie. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid.  Het enige dat we vragen, is dat je de aankoopbon bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren. Constructiefouten worden binnen 5 jaar na levering gratis hersteld. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor door Tuinmeubel-Centrum-Lisse geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaal- en andere fouten. Onze servicedienst bepaalt tot welke categorie een fout behoort. De garantiebepalingen zijn uiteraard alleen van toepassing op gegronde klachten. Onze servicedienst beoordeeld of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze af te handelen.

6.1 Tuinmeubel-Centrum-Lisse garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.

6.2 De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

6.3 Tuinmeubel-Centrum-Lisse behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel.

6.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

6.5 De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

6.6 Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder

6.7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tuinmeubel-Centrum-Lisse enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verrichte c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

6.8 Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking. Geen enkele garantie wordt gegeven op Showmodellen en artikelen, welke door client gekocht worden tijdens de opruiming en ook al zodanig staan aangemerkt .

6.9 De door de client af te halen goederen dienen door client zelf te worden gecontroleerd. Schade aan zelf afgehaalde goederen valt niet onder de garantie, uitgesloten eventuele verborgen gebreken.

Artikel 7 - Inspectie en reclamaties

7.1 De klant is verplicht binnen redelijke tijd na ontvangst, binnen 48 uur na ontvangst, de bij Tuinmeubel-Centrum-Lisse. aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend.

7.2 Wanneer je van de garantie gebruik wilt maken, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij Tuinmeubel-Centrum-Lisse. 

7.3 Indien de klant een beroep doet op een door Tuinmeubel-Centrum-Lisse.nl gegeven garantie, dient de klant Tuinmeubel-Centrum-Lisse gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.

Artikel 8 - levering van goederen.

8.1 Als blijkt dat, ondanks onze grote zorgvuldigheid bij het afleveren, er iets niet in orde is, vermeldt de klant één en ander bij de handtekening.

8.2 Wanneer op de afgesproken afleveringsdatum niemand thuis is, zijn wij genoodzaakt, in verband met de hoge transportkosten voor de tweede bezorging extra vrachtkosten in rekening te brengen.

8.3 Levertijden: Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om de bestelde goederen op de afgesproken datum bij client af te leveren. Het is evenwel mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden de goederen door de fabrikant op een later tijdstip worden afgeleverd, wat ons ook noodzaakt om de afgesproken leveringsdatum te overschrijden.

8.4 Mocht bij aflevering blijken dat door bepaalde omstandigheden de goederen niet op een normale wijze bij client naar binnen kunnen worden gebracht, dan wordt bij annulering 25% van de aankoopprijs van het betreffende artikel berekend. Bij eventuele her keus van de order wordt minimaal EURO 30,- extra in rekening gebracht.

 

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x